Folktandvården

Folktandvården

Sveriges tandvård bedrivs dels av Folktandvården, dels av privattandläkare. Folktandvården finns i hela Sverige och omfattas av totalt 21 organisationer. Av alla svenska barn och ungdomar får 95-98 % sin tandvård genom Folktandvården. Motsvarande siffra hos Sveriges vuxna befolkning är cirka 40 %.

Den svenska Folktandvården har en relativt lång historia. Ett riksdagsbeslut om att tillsätta en tandvårdsutredning ledde till att organisationen bildades redan 1938. Vid den tiden innefattade Folktandvården endast barntandvård, framförallt då skolbarnens tandhälsa länge varit en viktig fråga, men tandvården kom snart att expandera och utvecklas i rask takt, då intresset för folkhälsofrågor var högaktuella. Snart erbjöds såväl vuxentandvård, tandhygienister som specialisttandvård. Detta var någonting som var formellt frivilligt för landstingen, men redan inom ett par år hade alla valt att införa folktandvård.

Idag styrs och regleras Sveriges tandvård genom en rad lagar och förordningar, exempelvis genom Tandvårdslagen. Här hittar man bland annat vilka mål och krav som ställs för att uppfylla och bedriva en god tandvård. Exempel på grundläggande bestämmelser är att tandvården ska vara lättillgänglig för alla, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja och tillgodose patientens behov av trygghet i vården.

Folktandvården arbetar inte bara med diagnoser och behandlingar, utan även i ett starkt förebyggande syfte för att upprätthålla god tandhälsa. Framförallt har den behållit sitt starka fokus på barn och ungdomar. Statistiken har förbättrats avsevärt genom åren och unga svenskar har i regel en mycket god tandhälsa. En viktig och avgörande del i det förebyggande arbetet är den kostnadsfria och regelbundna tandvård som erbjuds barn och unga mellan 3-19 år. För övriga patienter skiljer sig tandvårdspriserna inom Folktandvården beroende på mottagning. Gemensamt för hela landet är däremot det statliga stödet som dels består av ett högkostnadsskydd samt allmänt tandvårdsbidrag. Högkostnadsskyddet aktualiseras efter en summa av 3 000 kronor. Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) regleras av regeringen och ligger i dagsläget på 150 kronor per år. För grupper 20-29 år samt 74 år och uppåt, fördubblas bidraget och ligger på 300 kronor per år. Dessa kan sparas i högst två år.

Som patient inom Folktandvården kan man välja att teckna Frisktandvård. Det är en abonnemangstandvård som löper över tre år och erbjuder tandvård till ett fast pris, ofta månatligt. Tanken är att erbjuda regelbunden tandvård men till en jämnt fördelad kostnad. För att teckna ett avtal behövs först en noggrann undersökning, av tandläkare eller tandhygienist, som avgör aktuell tandhälsa för att patienten ska kunna placeras i en av de så kallade premiegrupperna. Dessa premiegrupper baseras på vilken risk patienten har att utveckla mun- och tandsjukdomar. Premiepriset varierar beroende på hur riskbedömningen ser ut. En patient med bättre munhälsa erbjuds ett lägre pris än någon med sämre. Avgiften kan också skilja sig åt beroende på var i landet man bor.

Denna form av abonnemangstandvård täcker undersökningar, behandlingar och även akuttandvård. Tandreglering, återställning av förlorade tänder eller olika former av förskönande tandvård, såsom blekning eller tandsmycken, ingår däremot inte. Avtalet sträcker sig fördelaktigt över hela landet, vilket till exempel gör att du kan söka akut hjälp om du befinner dig på resa och du kan även ta med det om du flyttar. Över 600 000 personer hade i juli 2014 tecknat avtal om Frisktandvård.